Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи
Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се
съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В
случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият
документ съдържа Общи Условия, съгласно които “ДОМТЕКС.БГ” ООД  предоставя услуги на
Клиентите си посредством интернет магазин www.domtex.bg. Тези условия са
обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват
съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от
електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и
изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на
Закона за защита на потребителите. І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона
за защита на потребителите

Наименование:  “ДОМТЕКС.БГ” ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Полковник Бонев № 30

Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Полковник Бонев № 30, email:
info@domtex.bg, тел. 088 859 72 10

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията –
ЕИК 203755860,

Регистрация
по ЗДДС: BG203755860

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с
кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени
на сайта www.domtex.bg потребителят изрично и безусловно се съгласява с
тях.   

1.3. “ДОМТЕКС.БГ” ООД си запазва правото да
променя дизайна на www.domtex.bg, неговото съдържание и настоящите Общи условия
по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното
изпълнение/публикуване на www.domtex.bg. ІІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

2.1.    Продавач – “ДОМТЕКС.БГ” ООД.

2.2.  
 Сайт – домейна www.domtex.bg и неговите поддомейни

2.3.  
 Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно
образувание, което използва сайта на “ДОМТЕКС.БГ” ООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го
разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.4.  
 Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който
позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно
Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури
и др.)

2.5.     Любими –
раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои
списъци

2.6.     Списък-
уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя
продукти, от които се интересува

2.7.    Поръчка – електронен документ, представляващ
комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява
на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от
Сайта.

2.8.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за
покупко-продажба от Сайта.

2.9.    Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо
популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в
ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато
обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.

2.10.    Договор – представлява сключения от разстояние
договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от
Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на
Сайта.

2.11.    Съдържание

•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с
интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към
Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други
достъпни комуникационни средства;

•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от
страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или
други средства за предаването й от разстояние;

•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите 
и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до
него.

2.12.    Бюлетин ( Newsletter ) – средство за
периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции,
изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да
ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него
информация.

2.13.    Транзакция – действието от страна на „БАРТУМ“
ЕООД възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или
неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано
единствено по банков път.

2.14.    Спецификации – всички характеристики и/или
описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

2.15.    Ревю –
писмена оценка от страна на притежателия или ползвателя на продукт или услуга,
редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да
прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или
не на посочените от производителя характеристики.

2.20.    Рейтинг –
метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач
по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди,
като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на
удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от
Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

2.21.    Коментар –
оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

2.22.    Въпрос –
Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи
информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

2.23.     Отговор – писмена информация, която е
предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на
страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено
от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките
на един диалог.

 ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които “ДОМТЕКС.БГ” ООД получава при
регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще
бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и
изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми,
свързани с поръчката. 

3.2. “ДОМТЕКС.БГ” ООД изпълнява изискванията
на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за
потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от
разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или
злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за
него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред,
както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в
потребителския му профил в www.domtex.bg, да бъдат използвани от “ДОМТЕКС.БГ” ООД  за целите на
директния маркетинг.

3.4.
“ДОМТЕКС.БГ” ООД  се задължава да не
разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната
информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица
и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен
момент;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според
действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава
информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в www.domtex.bg, потребителят се съгласява на
обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други
търговски съобщения от “ДОМТЕКС.БГ” ООД.ІV. Ползване на www.domtex.bg 

4.1. При използването на интернет страницата на “ДОМТЕКС.БГ” ООД, потребителят е отговорен
за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви
имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер
вреди, причинени на интернет страницата, услугите, “ДОМТЕКС.БГ” ООД или всяко друго лице с
което “ДОМТЕКС.БГ” ООД  има сключен договор
за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското
законодателство.

4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация.
Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с
местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право
да  отправят изявления и да сключват договори по смисъла на
настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на
профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години). 

4.3.
   “ДОМТЕКС.БГ” ООД полага усилия, за да
поддържа точността на информацията, представена в интернет страницата. Въпреки
това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази
информация, “ДОМТЕКС.БГ” ООД уточнява, че
изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно
доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради
промяна на характеристиките или дизайна им.

4.4.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в
САЙТА, могат да бъдат промянени от “ДОМТЕКС.БГ” ООД по всяко време и могат
да съдържат грешки.

4.5.    Възможно е, поради ограниченото пространство и
последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат
понякога непълни. Въпреки това, от “ДОМТЕКС.БГ” ООД  се стремим да
предоставим най-подходящата и важна информация.

4.6.    Всички стоки, включително тези в промоция/намление се
продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично
отбелязано в САЙТА.

4.7.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. “ДОМТЕКС.БГ” ООД  не носи отговорност
за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира,
както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.8. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото
съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или
мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво
друго съдържание публикувани на www.domtex.bg са собственост на “ДОМТЕКС.БГ” ООД .

4.9.
Нищо в сключения между “ДОМТЕКС.БГ” ООД  и Клиента
договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на “ДОМТЕКС.БГ” ООД  последният да
копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя
по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не
само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на
Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин,
включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание,
премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на “ДОМТЕКС.БГ” ООД върху Съдържанието.
Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали,
създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на
Съдържанието, освен с изричното съгласие на  “ДОМТЕКС.БГ” ООД.

4.10. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага,
предоставя и т.н. съдържанието на www.domtex.bg, без изричното писмено съгласие
на “ДОМТЕКС.БГ” ООД, освен ако използването е с
некомерсиална цел.  V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.domtex.bg.
При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и
модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете
за доставка, според предложените на www.domtex.bg възможности. При извършване
на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с “ДОМТЕКС.БГ” ООД  за покупко-продажба
на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия.

5.2.
Договорът за продажба от разстояние между “ДОМТЕКС.БГ” ООД
и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната
поръчка от страна на “ДОМТЕКС.БГ” ООД.

5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на
официални празници се обработват в следващия първи работен ден. 

5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на
www.domtex.bg начини, като с извършването на плащане потребителят прави
доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с
Общите условия.

5.5. Посочените на www.domtex.bg цени на продуктите са крайни и са с включен
ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на
поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.

5.6. “ДОМТЕКС.БГ” ООД си запазва правото да
променя цените на продуктите,  както и тези за доставка. 

5.7. Оn-line
системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към
актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно
определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към
момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат
поръчани/потвърдени и доставени от “ДОМТЕКС.БГ” ООД. 

5.8. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания
продукт, чрез банков превод, payal или e-pay.VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез www.domtex.bg продукт се извършва с куриерска
фирма Спиди до посочения от потребителя
адрес.

 6.2.  
 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез
куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма,
в зависимост от избора на Клиента.

6.3.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и
изпращането на съпътстващите документи.

6.4.    Продавачът ще извършва доставката на Стоките и
предоставянето на Услугите само на територията на България.  Доставката на
поръчки, съдържащи продукти, предлагани от “ДОМТЕКС.БГ” ООД на/над стойност 70 лв.
(с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента. 

6.5.     Детайлите по отношение на доставката на
Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на
доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на
Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната
Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е
обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще
достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.VІІ. Прекратяване на договора 

7.1.
Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

(1)
с неговото изпълнение;

(2)
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

(3)
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни
задълженията си по него;

(4)
в други предвидени от закона случаи.

VIII.
Отказ от доставена стока

8.1.
Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на
потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от
датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е
длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и
безопасност.

8.2.
Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на
потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва
да уведоми “ДОМТЕКС.БГ” ООД и да върне стоката с
нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без
да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на
всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката
може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в
раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за
сметка на Клиента.

8.3.
Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по
индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.

8.4..
След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на
Клиента заплатената от него цена /без разходите за доставка и обратна доставка/ не
по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото
си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото
си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

IX
Рекламации

9.1.
Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с
договореното.

9.2.
При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира
възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща
на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.

9.3.
Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово
неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от
неправилната й употреба.

9.4.
При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на
които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове
или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с
договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

9.5.
Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на
потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за
защита на потребителите.

(6)
Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка
на  клиента.

 Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на
потребителите е важно да знаете,  че:Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба
потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да
приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай
потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната
й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за
обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален,
ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия
начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който
не е свързан със значителни неудобства за него.Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба,
продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба
трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на
рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали
договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на
цената на потребителската стока.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба
е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на
потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не
трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на
несъответствието вреди.Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба
и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.
113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума
или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде
извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в
рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да
възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три
рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в
рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на
несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до
две години, считано от доставянето на потребителската стока. 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или
замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между
продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв
друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.X. Общи разпоредби

10.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право
да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция
адрес.

10.2. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на
потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско
законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението
и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.